"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

fiangonana

Action Ajouter

Titre(Fr)
Titre(Mg)
Date
Contenue(Fr)
Contenue(Mg)

Action Modifier et Supprimer

Ireo dingana izorana
Misy fifanatonan'ny Fileovana na Synodam-paritany liana amin'izany fiaraha-miasa izany sy ny FF hiarahana midinika. Ny fiaraha-midinika no hamaritana : ireo Fiangonana hiara-miasa, ireo olona handray ny Fampiofanana ary momba ny votoatin'ny Fampiofanana. Rehefa vita ny programa dia jerena izay mety ho fandraisana anjara hoentin'ny FF amin'ny fanatanterahana ny asa. Matetika dia fampitaovana ireo Kristiana mpanatanteraka ny asa ao an-toerana no fomba fisehoany, toy ny Baiboly, Fihirana (hamidy amin'ny vidiny mirary), Bokikely kristiana, Trakitra ...), kanefa dia araka ny zava-misy ihany koa no hiatrehana izany.

Ireo rehetra ireo dia raketina an-tsoratra ao anaty Fifanekem-piaraha-miasa izay hosoniavin'ny roa tonta. Hisy jeritodika iarahana isa-potoana handrefesana ny dingana vita.
Hevi-dehibe iaingana
  • - Asan'ny Fiangonana ny fanaovana ny Tafika Masina. Fampitaovana ihany no ataon'ny Feon'ny Filazantsara mba hampahomby bebe kokoa ny asa efa ataon'ny Fiangonana rahateo.
  • - Ny Tafika Masina ambara amin'izany dia izay atao amin'ny saha vaovao (asa misiona), na koa famangiana amin'ny toerana samihafa toy ny Tokatrano, Fonja na Hopitaly.
  • - Ny Fiangonana tsirairay no hivantanan'ny fiaraha-miasa ao anatina programa Tafika Masina voafaritra ara-potoana ary mitohy (ohatra: programa taona iray), hifaneken'ny roa tonta fa hotanterahina.
Fikendrena
Tsy mivoana amin'ny teny filamatra "Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena ... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana" ny fikendrena amin'izao sehatr'asa izao, dia ny hanome tànana ny Fiangonana, hampahomby bebe kokoa ny asa izay efa ataon'ny Fiangonana rahateo eo amin'ny Fitoriana ny Filazantsara.


Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 49605