"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

ivontoerana

Action Ajouter

Image
Titre(Fr)
Titre(Mg)
Date
Contenue(Fr)
Contenue(Mg)

Action Modifier et Supprimer

Fiaraha-miasa
Misokatra amin'ny Ivontoerana (Sekoly, Akany, Fikambanana, Sampana tanora kristiana eo amin'ny Fiangonana ...) ny fiaraha-miasa ao anatin'ity programan'asa mahakasika ny tanora ity.
Ireto no Ivontoerana efa mpiara-miasa maharitra amin'ny Feon'ny Filazantsara amin'izao fotoana izao eto Antananarivo sy ny manodidina :
  • Akany Avoko Ambohidratrimo
  • Akany Fifampandrosoana Ambodin'Isotry
  • Lycée Nanisana
  • Departemanta « Médecine Vétérinaire »
  • Rantsana Filazantsara Serasera Fifandraisana (FSF) KTLM FLM Ambolokandrina
Ny Programan'asa
Ity programa ity dia natao indrindra hitaizana ara-panahy sy hanabeazana ireo tanora mba tsy hiroboka amin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy zava-pisotro mpahamamo ary mba hanana ny soatoavina araka ny Soratra Masina. Ao koa ireo tanora izay injadian'ny herisetra na tsindry hazolena na koa ireo tanora mania. Ireo tanora eo anelanelan'ny 13 - 30 taona no voakasik'izany.

Ny Fikendrena
Ny fikendrena dia ny hanomezana toro-làlana amin'ny maha-kristiana hahatonga ireo tanora hahay handray andraikitra sy hahay hanapakevitra eo amin'ny fiainan-ko aviny.


Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 49606