"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

Fampianarana Soratra Masina

Raha te-hahalala bebe kokoa mombany ny FAMPIANARANA SORATRA MASINA ianao dia manasa anao hamaky ny fanazavana manaraka eto ambany

Action Ajouter

Titre(Fr)
Titre(Mg)
Contenue(Fr)
Contenue(Mg)

Action Modifier et Supprimer

FEPETRA
 • - Ny mpianatra dia 15 taona farafahakeliny
 • - Tokony hanana Baiboly (amin'ny fiteny Frantsay ho an'izay nisafidy izany),
 • - Mianatra samirery any an-tokantranony avy ny mpianatra
 • - Ny Lesona tsirairay dia arahina fitsapam-pahaizana (antsoina koa hoe 'Adina') tandrify izany; halefa miandalana any amin'ny mpianatra ny Lesona
 • - Ho setrin'izany, ny rnpianatra tsirairay kosa, rehefa vitany ny fianarana ny Lesona iray, dia mamerina aty amin'ny FF ny valin'ny Adina izay nataony.
 • - Fomba telo no azo isafidianana hifandraisana amin'ny FF:
  • * an-taratasy:
   • amin'ny alalan'ny Paositra
   • amin'ny alalan'ny mpiara-miasa any an-toerana
  • * amin'ny fanatonana mivantana aty amin'ny foiben'ny FF
  • * amin'ny alalan'ny email sy Internet

  
2. MOMBAMOMBA NY FIANARANA
 • - Nozaraina ho Taona Voalohany sy Taona Faharoa izao fampianarana izao.
 • - Ny Taona tsirairay kosa dia notsinjaraina hisy Lesona folo (10) avy
 • - Ny nahavita ny Taona Voalohany dia amporisihana hanaraka ny Taona Faharoa
 • - Malalaka ny fe-potoana hamitan'ny mpianatra ny fianarany, anefa tsy tokony hihoatra ny herinandro efatra (4) ny hamerenana ny adina iray aty amin'ny FF; taona iray (1) eo ho eo araka izany ny faharetan'ny Taona Voalohany na ny Taona Faharoa.
 • - Ho hitanao etsy ambany ny Fandaharam- pianarana

  
3. NY LESONA
 • - Ny Lesona no tapany voalohany amin'ny fampianarana
 • - Nozaraina ho paragrafy maromaro ny Lesona iray, mba hahazoana mamoaka ireo hevi- baventy tiana hasongadina sy hotsindriana
 • - Hamafisina amin'ny an-dalan-tSoratra Masina izany amin'ny ankapobeny, satria ny Soratra Masina no fototra iorenan'ny fampianarana rehetra; amporisihana ny mpianatra hamaky tsara azy ireny manontolo, ka handinika tsara izay heviny sy izay ifandraisany amin'ny fampianarana atolotra isaky ny paragrafy.
 • - Toy ny fianarana rehetra dia amporisihina ny mpianatra hiezaka araka izay azony atao hahazo tsara ny Lesona, mba hahafahany miatrika ny fitsapam-pahaizana tandrify izany (ny Adina isaky ny Lesona izany)
 • - Raha misy paragrafy tena tsy azon'ny mpianatra tsara amin'ny Lesona, dia azony atao ny manatona na manoratra aty amin'ny FF hahazoany mandray ireo fepetra sy fandaminana napetraky ny FF mikasika izany.
 • - Ny Lesona rehetra voarain'ny mpianatra sy ny Adina vita fitsarana, izay marihina fa averina amin'ny mpianatra, dia mijanona ho fananany.

  
4. NY ADINA
 • - Ny adina no tapany faharoa izay tena manana ny lanjany tokoa amin'ny fampianarana.
 • - Ny valim-panontaniana tsirairay dia tokony, voalohany indrindra, hiainga amin'izay voalaza ao amin'ny Lesona amin'ny paragrafy sy ny andalan-tSoratra Masina tandrify izany.
 • - Tokony ho hita taratra amin'ny valim-panontaniana fa azon'ny mpianatra tsara izay anontaniana azy. Mety hisy famelabelarana hasaina ataony.
 • - Aza hadinoina ny mametraka ny anarana, ny laharana, ary ny adiresy ao amin'ny Adina.

  
6. FISORATANA ANARANA
 • - Ny mpianatra rehetra maniry hanaraka izao Fampianarana izao dia tsy maintsy misoratra anarana aloha.
 • - Misy Taratasy Fisoratana anarana tandrify izany. Azon'ny mpianatra atao ny:
  • * Manatona mivantana aty amin'ny Biraon'ny FF;
  • * Manatona ireo mpiara-miasa isan-toerana (Fiangonana na Sekoly na ivon-toerana hafa mifandray amin'ny Feon 'ny Filazantsara)
  • * Manoratra (na miantso) aty amin'ny foiben'ny FF;
  • * Misoratra anarana eto amin'ny site web. Tsindrio eto

  
7. FITENIM-PIRENENA

Ny mpianatra tsirairay dia afaka misafidy amin'ireo fitenim-pirenena roa ampiasain'ny FF, hanarahany ny fampianarana : Malagasy na Frantsay, na izy roa miaraka.

  
8. SERTIFIKA

Rehefa nahatody soa aman-tsara ny Taona Voalohany ny mpianatra, dia tolorana Sertifika (na Taratasy Fanamarinana izany). Dia toy izany koa ny Taona Faharoa.

  
9. TENY FARANY
 • Amporisihina ny mpianatra hanokana fotoana sahaza, amin'ny fianarana ny Lesona sy ny famaliana ny Adina.
 • Tsara indrindra nymitokana mivavaka mialoha izany, mangataka amin'ny Tompo hanome fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina, fahalalana ary fo mino sy manaiky ary mazoto hianatra, eo ambany fitarihan'ny Fanahin'Andriamanitra.
 • Tokony tsy atao lavitry ny tanana mandrakariva ny Baiboly.

  
FANDAHARAM-PIANARANA, TAONA VOALOHANY:
"FIANARANA NY FOTOTRY NY FINOANA KRISTIANA"

Ny tanjona kendrena amin'ity Fampianarana Soratra Masina - Taona voalohany ity dia ny hahazoan'ny mpianatra fahalalana ankapobeny momba ny fototry ny finoana kristiana.
 • Lesona 1: Ny fivavahana kristiana sy ny Soratra Masina.
 • Lesona 2: Ny Trinite Masina.
 • Lesona 3: Ny anjely sy ny devoly.
 • Lesona 4: Ny famoronana sy ny fahotana ary ny fahasoavan'ny famonjena.
 • Lesona 5: Ny finoana sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana.>br/>
 • Lesona 6: Ny fiainana kristiana.
 • Lesona 7: Ny fitandreman-draharaha kristiana.
 • Lesona 8: Ny mpino mahatoky.
 • Lesona 9: Ny fiasam-pahasoavana.
 • Lesona 10: Ny Lalàna sy ny Filazantsara.

  
FANDAHARAM-PIANARANA, TAONA FAHAROA:
"FANDALINANA NY FINOANA KRISTIANA"

Tsy hafa ity Fampianarana Soratra Masina - Taona faharoa ity fa fanamafisana sy fandalinana izay efa nianarana tao amin'ny taona voalohany. Noho izany, mitovy ihany ny filaharana ara-potokevitry ny lesona. Ny lohateny sy ny votoatiny kosa dia hafa.
 • Lesona 1: Ny hasarobidin'ny fivavahana kristiana sy ny Baiboly.
 • Lesona 2: Mitombo fahalalana tsara an'Andriamanitra.
 • Lesona 3: Fantaro ny zavatra rehetra, hazony izay tsara.
 • Lesona 4: Ny fifandraisan'ny famoronana sy ny fahotana ary ny famonjena.
 • Lesona 5: Velon'ny finoana sy hamarinina maimaimpoana ary mitombo amin'ny fahamasinana.
 • Lesona 6: Fandalinana ny amin'ny asa tsara sy ny fahasoavana.
 • Lesona 7: Fandalinana ny amin'ny fiainana kristiana.
 • Lesona 8: Kristiana mahomby amin'ny fitandreman-draharaha.
 • Lesona 9: Ny lanjan'ny fahatokiana eo amin'ny fiainan'ny mino.
 • Lesona 10: Fandalinana ny amin'ny Lalàna sy ny Filazantsara ary ny Fiasam-pahasoavana.


 • Raha te hisoratra anarana, tsindrio eto.

  

  
NY TRINITE MASINA
leson2.pdfmg12Adina2.doc
  
NY ANJELY SY NY DEVOLY
leson3.pdfmg13Adina3.doc
  
  
  
NY FIAINANA KRISTIANA
mg16Leson6.pdfmg16Adina6.doc
  
NY FITANDREMAN-DRAHARAHA KRISTIANA
mg17Leson7.pdfmg17Adina7.doc
  
NY MPINO MAHATOKY
mg18Leson8.pdfmg18Adina8.doc
  
NY FIASAM-PAHASOAVANA
mg19Leson9.pdfmg19Adina9.doc
  
NY LALANA SY NY FILAZANTSARA
mg110Lesona10Taona1mlgPDF.pdfmg110Adina10.doc
  
NY HASAROBIDIN'NY FIVAVAHANA KRISTIANA SY NY BAIBOLY
mg21Leson1Taona2.pdffr21Lesona1Taona2_2012-07_PDF.pdf
  
MITOMBO FAHALALANA TSARA AN'ANDRIAMANITRA
mg22Lesona2Taona2.pdffr22Lesona2Taona2_2012-07_PDF.pdf
  
FANTARO NY ZAVATRA REHETRA, HAZONY IZAY TSARA
mg23Lesona3Taona2(2012-10).docmg23Adina3.doc
  
NY FIFANDRAISAN NY FAMORONANA SY NY FAHOTANA ARY NY FAMONJENA
mg24Lesona4Taona2(2012-10).docmg24Adina4.doc
  
VELON
mg25Lesona5Taona2(2013-01).docmg25Adina5.doc
  
FANDALINANA NY AMIN
mg26Lesona6Taona2(2013-01).docmg26Adina6.doc
  
MALAGASY
lESONA
  
Fandalinana ny amin'ny fiainana Kristianina
8cb9eb3f1d19a8873b2a6760140cdff62ecf12d31404551317.pdffe22a618e7fc0610306945ccb793b4e9e572dc811404551317.pdf
  
Kristiana mahomby amin'ny fitandreman-draharaha
353bc11e1e8317e370f3557f3e7ae400456d95621404551470.pdf883290f3ad12ca6403475b347c202007b30f25f71404551470.pdf
  
Ny lanjan'ny fahatokiana eo amin'ny fiainan'ny mino
864846bb8a8744db51247c6807f64cb42befc0121404551576.pdf3004f819a09ed52472698856f1ff0b33b1339c761404551576.pdf
  
Fandalinana ny amin'ny lalàna sy ny filazantsara ary ny fiasamp-pahasoavana
6c3a1eb7569b23f8840daa3451d473146d6618741404551709.pdf03d8b2e22698e54a55eb3ba5ec0b7f10cafdd4a91404551709.pdf
  

Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 49609